Jak wygląda sprawozdanie finansowe?

Ustawa o rachunkowości określa minimalny zakres informacji, który powinien zostać ujęty we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego. A czym jest owo sprawozdanie finansowe? Ma ono na celu przedstawienie rzeczywistej sytuacji finansowej i majątkowej przedsiębiorstwa. Tylko jak to wygląda? Dowiesz się czytając dalej.

Kto musi sporządzić sprawozdanie finansowe?

Wszyscy ci, którzy w pełnym zakresie stosują zasady rachunkowości określone ustawą muszą sporządzać sprawozdanie finansowe. Dotyczy ono zatem jednostek prawnych jak i nie posiadających osobowości prawnej. Biuro rachunkowe z Białegostoku sporządzi sprawozdanie finansowe spółki zgodnie z obowiązującymi zasadami. Nie od dziś bowiem wiadomo, że to zadanie lepiej powierzyć profesjonalistom, którzy stosują się do ustawy i korzystają z wzorów w niej zawartych.

A kiedy sporządza się roczne sprawozdanie finansowe? Nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego. Kierownik jednostki przedstawia je odpowiednim organom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami umowy lub statutu. Organ zatwierdzający musi zatwierdzić sprawozdanie nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. Jeżeli firma zdecyduje się na powierzenie prowadzenia ksiąg rachunkowych biuru rachunkowemu z Białegostoku, sprawozdanie finansowe podpisze osoba odpowiedzialna za ich prowadzenie oraz kierownik jednostki, której sprawozdanie dotyczy.

Szukasz biura rachunkowego dla swojej firmy? Napisz do nas!

Jak biuro rachunkowe z Białegostoku sporządza sprawozdanie finansowe?

Sprawozdanie składa się z:

Tym wszystkim zajmuje się biuro rachunkowe z Białegostoku. Oprócz tego sporządza ono jeszcze zestawienie zmian w kapitale własnym w przypadku funduszy inwestycyjnych (zestawienie zmian w aktywach netto oraz rachunek przepływów pieniężnych). Natomiast dodatkowe informacje i wyjaśnienia muszą zawierać:

Gdzie i kiedy składa się sprawozdanie finansowe?

Wszystkie jednostki, które posiadają wpis do KRS powinny złożyć sprawozdanie finansowe we właściwym rejestrze sądowym. W KRS składa się roczne sprawozdanie finansowe, opinie biegłego rewidenta (jeśli sprawozdanie podlega badaniu), odpis uchwały lub postanowienie organu zatwierdzającego roczne sprawozdanie finansowe w tym podział zysków i pokrycie strat, sprawozdanie z działalności jednostki. Te dokumenty należy złożyć we właściwym rejestrze sądowym w ciągu 15 dni od zatwierdzenia sprawozdania finansowego. Biuro rachunkowe z Białegostoku podpisując się pod sprawozdaniem finansowym przejmuje odpowiedzialność za wykonywane obowiązki w zakresie rachunkowości. Jednak oczywiście wyłącza odpowiedzialność za dane wprowadzone przez poprzedniego księgowego. Zwolnienie to podpisuje kierownik jednostki. Roczne sprawozdanie finansowe sporządza się w złotych i groszach lub tylko w złotych. Dane liczbowe mogą być zaokrąglane do tysięcy, oczywiście o ile nie zmienia to sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Czytaj Dalej tutaj.

Ostatnie wpisy:
Kontakt z nami

+48 535 353 726

biuro@bialystokbiurorachunkowe.pl

CONSULTING PHARM sp. z o.o.


15-814 Białystok Generała Józefa Hallera 14C