Jakie można wyróżnić typy księgowości?

Każdy kto prowadzi firmę ma obowiązek ewidencjonowania operacji gospodarczych. Sposób ewidencji zależy jednak od formy prawnej przedsiębiorstwa oraz jego rocznego przychodu. Warto zapoznać się z tym zagadnieniem.

Biuro rachunkowe z Białegostoku a Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

Biuro rachunkowe z Białegostoku poprowadzi dla firmy Księgę Przychodów i Rozchodów (KPiR). Służy ona do ewidencjonowania dla celów podatku dochodowego przychodów i kosztów. Jest to tak zwana uproszczona księgowość, a mogą ją prowadzić firmy, które:

KPiR pozwala zaksięgować księgowym z Białegostoku wszelkiego rodzaju przychody (także ze sprzedaży), zakupy towarów handlowych oraz materiałów podstawowych i koszty uboczne związane z tymi zakupami, wydatki czyli także wynagrodzenia pracowników oraz inne wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. KPiR jest dobrym rozwiązaniem dla firm z sektora MSP lub jednoosobowych działalności gospodarczych. Prowadzenie tego rodzaju księgowości można polecić biuru rachunkowemu z Białegostoku, które działa zgodnie z obowiązującymi zasadami.

Szukasz biura rachunkowego dla swojej firmy? Napisz do nas!

Jak biuro rachunkowe z Białegostoku prowadzi ewidencję przychodów?

Kolejnym rodzajem prowadzenia księgowości jest ewidencja przychodów stosowana w przypadkach ryczałtu ewidencjonowanego. To także uproszczona forma księgowości, którą z powodzeniem poprowadzi biuro rachunkowe z Białegostoku. Ewidencję przychodów prowadzi się na każdy rok podatkowy. Ujmuje ona jedynie przychody z prowadzonej działalności gospodarczej, same koszty nie są natomiast potrzebne. Nie są one też brane pod uwagę w przypadku ustalania wysokości podatku.

Biuro rachunkowe z Białegostoku prowadzi ewidencję przychodów na podstawie faktur, rachunków oraz innych dokumentów potwierdzających ich uzyskanie. Wszystkie dowody zakupów należy także zatrzymać na wypadek kontroli z Urzędu Skarbowego. Na koniec każdego roku podatkowego prowadzi się także remanent czyli spis z natury. Jeśli firma powierzy prowadzenie ewidencji przychodów biuru rachunkowemu z Białegostoku, musi w ciągu 7 dni od podpisania umowy zgłosić w Urzędzie Skarbowym, gdzie będzie przechowywana ewidencja.

Pełna rachunkowość czyli najbardziej złożona forma prowadzenia księgowości

Do prowadzenia pełnej księgowości warto zatrudnić sztab specjalistów z biura rachunkowego w Białymstoku. Powinny zdecydować się na to szczególnie firmy, które mają status spółek handlowych - akcyjnych i z ograniczona odpowiedzialnością. Taką księgowość muszą prowadzić spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie (jeżeli ich przychody netto za rok poprzedni wyniosły równowartość 2 mln euro). Uproszczone formy księgowości nie wymagają tylu obowiązków, co prowadzenie pełnej księgowości. Biuro rachunkowe z Białegostoku prowadzi księgi rachunkowe, ewidencje oraz sporządza sprawozdania finansowe, które składają się na pełną księgowość. Należy tu dodać, że niektóre podmioty sporządzają rachunek przepływów pieniężnych oraz prowadzą zestawienie zmian w kapitałach własnych, podlegają także obowiązkowi badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta. Firma, która prowadzi księgi rachunkowe musi posiadać dokumenty (w języku polskim) opisujące jej politykę rachunkowości. W szczególności powinny one dotyczyć roku obrotowego, wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych, metod wyceny aktywów i pasywów, prowadzenia ksiąg rachunkowych, a także opisu systemu chroniącego dane.

Ostatnie wpisy:
Kontakt z nami

+48 535 353 726

biuro@bialystokbiurorachunkowe.pl

CONSULTING PHARM sp. z o.o.


15-814 Białystok Generała Józefa Hallera 14C