Na czym polega pełna księgowość?

Na wielu przedsiębiorstwach spoczywa obowiązek prowadzenia pełnej księgowości. Jest to na tyle trudna forma rozliczania przychodów i rozchodów, że wiele firm decyduje się poprosić o pomoc biuro rachunkowe. A jak to wygląda w praktyce?

Pełna księgowość - jak prowadzi ją biuro rachunkowe z Białegostoku?

Prowadzenie pełnej księgowości jest skomplikowanym zadaniem, dlatego powinni zająć się tym profesjonaliści. Biuro rachunkowe z Białegostoku prowadzi pełną księgowość oraz zajmuje się podatkowymi księgami przychodów i rozchodów (KPiR). Różnica między rozliczaniem KPiR, a pełną księgowością polega na tym, że to pierwsze jest potrzebne do rozliczenia podatku dochodowego, natomiast drugie rejestruje wszystkie ruchy finansowe dokonywane przez podmiot gospodarczy. W skład ksiąg rachunkowych pełnej księgowości wchodzą:

Biuro rachunkowe z Białegostoku prowadzi pełną księgowość zgodnie z obowiązującymi zasadami. A więc tworzy szeregi kont syntetycznych i analitycznych kont oraz kontroluje wszystkie zdarzenia w księgach. Do tego kadra z tego biura posiada bardzo dobre kompetencje kadrowo-płacowe.

Szukasz biura rachunkowego dla swojej firmy? Napisz do nas!

Kto musi prowadzić pełną księgowość?

Na pełną księgowość muszą przejść spółki, które do tej pory prowadziły księgowość uproszczoną, a przekształciły się w spółki kapitałowe prawa handlowego (akcyjne i z ograniczoną odpowiedzialnością) lub w spółki osobowe prawa handlowego (komandytowe i komandytowo-akcyjne). Te rodzaje działalności wymagają prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Do prowadzenia pełnej księgowości są także zobowiązani przedsiębiorcy, których przychody netto ze sprzedaży towarów i usług przekroczyły równowartość 2 mln euro w przeliczeniu na złotówki po kursie średnim ogłoszonym przez NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok za który zacznie obowiązywać pełna księgowość. Takie spółki mogą skorzystać z usług biura rachunkowego w Białymstoku, które pełną księgowość prowadzą w sposób profesjonalny, a do tego przygotowują jeszcze sprawozdania finansowe, w których skład wchodzi bilans, rachunek zysków i strat, informacja wprowadzająca do sprawozdania, dodatkowe informacje i objaśnienia.

Biuro rachunkowe z Białegostoku - jakie korzyści można dzięki niemu osiągnąć?

Celem pełnej księgowości jest nie tylko rozliczenie podatkowe, ale także rejestrowanie wszystkich działań finansowych podmiotu gospodarczego. To na nim spoczywa obowiązek opracowania polityki rachunkowej. Biuro rachunkowe z Białegostoku pomoże w jej opracowaniu, a także wdrożeniu najlepszych metod prowadzenia rachunkowości. Wiadomo bowiem, że porady specjalistów mogą być bardzo cenne i zwracać uwagę na te aspekty, które zostałyby pominięte w przypadku samodzielnego prowadzenia księgowości. A na politykę rachunkowa składa się określenie roku obrotowego oraz okresów sprawozdawczych, sposoby wyceny aktywów i pasywów, metody ustalania wyniku finansowego, sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych. Warto wiedzieć, że tylko niektóre podmioty gospodarcze mają obowiązek przygotowania corocznych sprawozdań finansowych.

Dzięki pełnej księgowości prowadzonej przez biuro rachunkowe z Białegostoku, zarząd firmy uzyska bardzo wiele informacji na temat procesów finansowych zachodzących w strukturze przedsiębiorstwa. Jest to ważne dla ustalania polityki budżetowej przez poszczególne działy firmy. Biuro rachunkowe z Białegostoku sporządzi także inwentaryzację majątku oraz zobowiązań.

Ostatnie wpisy:
Kontakt z nami

+48 535 353 726

biuro@bialystokbiurorachunkowe.pl

CONSULTING PHARM sp. z o.o.


15-814 Białystok Generała Józefa Hallera 14C