Jakie są zasady poprawnego prowadzenia ksiąg rachunkowych?

Niektóre firmy muszą prowadzić pełną księgowość, która się wiąże z księgami rachunkowymi. Czym one są i jak należy je prowadzić? Dowiesz się czytając poniższy artykuł.

Księga rachunkowa - co to jest?

Księga rachunkowa jest zestawieniem, które wykazuje zapisy księgowe uporządkowane chronologicznie, wykazujące obroty i salda oraz aktywa i pasywa firmy. Niełatwo jest samemu zajmować się księgami rachunkowymi, dlatego warto skorzystać z pomocy biura rachunkowego z Białegostoku, które prowadzi je zgodnie z zasadami i obowiązującymi przepisami. Na księgę rachunkową składają się takie dokumenty jak:

Szukasz biura rachunkowego dla swojej firmy? Napisz do nas!

Jak biuro rachunkowe z Białegostoku prowadzi księgi rachunkowe?

Księgowa z Białegostoku prowadzi księgi rachunkowe w sposób rzetelny, a przede wszystkim według określonych zasad, które mają wpływ na prawidłowość tej formy ewidencji. Księgę rachunkową prowadzi się w sposób chronologiczny, a dane do niej wpisywane są na bieżąco. Dzięki wpisom do księgi rachunkowej można sporządzać sprawozdania finansowe, deklaracje podatkowe oraz inne rozliczenia. Na podstawie księgi rachunkowej można dokonać zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej. Księga rachunkowa stanowi potwierdzenie dokonania operacji gospodarczych w danej firmie (wpisy dokonywane są w tym samym dniu). Porządek chronologiczny to jedno, ale księgę rachunkową jeszcze prowadzi się w porządku systematycznym. Dane muszą dawać podstawy do rozróżnienia sytuacji majątkowej i kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Informują one o stanie środków pieniężnych i majątku, należnościach, zobowiązaniach i kredytach, przychodach i kosztach ich utrzymania, stratach i zyskach.

Kiedy otwiera się i zamyka księgę rachunkową?

Biuro rachunkowe z Białegostoku otwiera księgę rachunkową według narzuconych odgórnie zasad czyli:

Księga rachunkowa powinna być przechowywana w siedzibie jednostki, która ją prowadzi. Język i waluta muszą być polskie. Prowadzenie księgi rachunkowej można jednak zlecić, na przykład biuru rachunkowemu z Białegostoku. Należy jednak pamiętać, by powiadomić o tym Urząd Skarbowy i udostępnić mu księgę w razie kontroli. Można także zlecić prowadzenie księgi rachunkowej jednostce poza granicami kraju, jednak pod warunkiem, że jest państwem członkowskim Unii Europejskiej lub członkiem EFTA albo należy do państwa, które zawarło z członkami Unii Europejskiej umowę o świadczeniu usług. Księgi rachunkowe należy przechowywać przez 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Muszą być one prowadzone w sposób rzetelny, sprawdzalny, na bieżąco oraz bezbłędnie (dane do niej wprowadzane muszą być dokładne i kompletne).

Ostatnie wpisy:
Kontakt z nami

+48 535 353 726

biuro@bialystokbiurorachunkowe.pl

CONSULTING PHARM sp. z o.o.


15-814 Białystok Generała Józefa Hallera 14C